Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 67 "Służewiaczek" w Warszawie
Przedszkole nr 67 "Służewiaczek" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 67 "Służewiaczek".
Data publikacji strony internetowej: 2011-05-26 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-05-26
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Latoszewska,  p67@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 843 97 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna
Sposób dojazdu
Przedszkole znajduje się przy ul. Sonaty 6a. Dojście piesze do budynku od strony ulic Sonaty, Mozarta, Bacha. Są to ulice osiedlowe, przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej.
Najbliższa stacja metra Metro Służew znajduje się w odległości ok. 280 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), winda jest dostępna tylko od strony budynku przy ul. Wałbrzyskiej 11 – w odległości ok. 680 m– dojście do windy przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ul. Wałbrzyską.
Najbliższe przystanki autobusowe:
- Wróbla 01 (kierunek Sadyba: 189, kierunek Ursynów Płn.: 193, kierunek Wilanów: 317) w odległości ok. 450 m.
- Wróbla 02 (kierunek os. Górczewska: 189, kierunek Bokserska: 193, kierunek P+R Al. Krakowska: 317) w odległości ok 450 m.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
Najbliższe miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu przy ul. Sonaty 6c, w odległości ok. 100 m.
Najbliższy postój taksówek znajduje się w pobliżu budynku przy ul. Wałbrzyskiej 44/46.
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Przedszkole znajduje się przy ul. Sonaty 6a. Aby wejść do budynku należy podejść do furtki i zadzwonić dzwonkiem  umieszczonym na wysokości ok. 140 cm i poczekać na jej otwarcie przez pracownika Przedszkola. Następnie należy dojść do drzwi wejściowych otwieranych ręcznie.
Na terenie wokół budynku znajduje oświetlenie zmierzchowe zapalane automatycznie.
Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) - brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, toalet dla niepełnosprawnych itp.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub onlineStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Raport o stanie zapewniania dostępności
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa