Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej:

 

1)      Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ,

2)      Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podejmowanie wczesnej interwencji specjalistów ,oraz przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej. Podstawa programowa ma charakter otwarty, stwarza możliwość konstruowania różnych programów wychowania przedszkolnego.

Warunkiem wdrożenia tego programu jest uzyskanie zgody  Rady Pedagogicznej.

 

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w  miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.

 

Nauczyciele mogą opracować swój własny program, albo wybrać odpowiadający im program.

W przedszkolu organizowane są zajęcia uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Są to:

  • zajęcia umuzykalniające /rytmika/
  • gimnastyka korekcyjna
  • ceramika

Zajęcia prowadzą specjaliści z wymaganymi uprawnieniami, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.


Wprowadził BZMW/hkesik 2011-06-13
Aktualizujący Pukas Marta 2019-02-26
Zatwierdzający Ignatowicz Ewa 2019-03-11
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-03-11
Wersja standardowa